zastitnik_gradjana

Postupajući po pritužbi više udruženja, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Na osnovu člana 138. stav 1. Ustava Republike Srbije i članova 1. stav 1. i 31. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, po pritužbi udruženja građana, Zaštitnik građana je utvrdio da je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine načinila propust u radu koji je prouzrokovao povredu principa dobre uprave i pravila upravnog postupka, jer nije po službenoj dužnosti, u okviru inspekcijskog nadzora nad primenom zakona iz svoje nadležnosti preduzela mere radi ispitivanja navoda o mogućem nezakonitom lišavanju života životinja u prihvatilištu JKP Čistoća i zelenilo Zrenjanin, na koje je u svom podnesku ukazalo udruženje LINK PLUS iz Beograda.

Uprava za veterinu istovremeno je nepravilno postupala tako što je navedeno obraćanje smatrala zahtevom na koji se plaća republička administrativna taksa, a neplaćanje takse na isti tretirala kao formalni nedostatak koji sprečava organ da postupa. 

Podsećamo, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (Republička veterinarska inspekcija nadležna je za sprovođenje Zakona o veterinarstvu, Zakona o dobrobiti životinja i pratećih pravilnika) poslala nam je opomenu 8.4.2014. godine da je naša dužnost da uplatimo administrativnu taksu u iznosu od 280 dinara uz zahtev koji smo podneli, kao i 250 dinara za opomenu.

U zahtevu Uprave za veterinu koji je potpisala načelnica veterinarske inspekcije dr vet. med. Sanja Čelebićanin navedeno je, ako ne uplatimo taksu, da Republička veterinarska inspekcija neće postupiti po prijavi i da će biti pokrenut postupak za prinudnu naplatu.

Zaštitnik građana uputio je preporuku Upravi za veterinu da se u budućem radu uvek rukovodi načelom oficijelnosti prilikom prijema podnesaka kojima se ukazuje na moguće povrede zakona i drugih propisa čiju primenu je dužna da nadzire, odnosno da po službenoj dužnosti uzme u razmatranje/postupak. 

Zahvaljujemo svim kolegama i koleginicama, udruženjima iz svih krajeva Republike Srbije koji su nas podržali i uputili pritužbu Zaštitniku građana.

U pritužbi udruženja Zaštitiniku građana, između ostalog je navedeno:

Na uočene nezakonitosti u radu pre svega zoohigijenskih službi lokalnih samouprava, udruženja su podnosila prijave veterinarskoj inspekciji kao nadležnom organu. Međutim, umesto saradnje sa civilnim društvom, Ministarstvo, očigledno u nameri da zaštiti veterinarske inspektore nadležne za pojedine lokalne samouprave koji nisu radili na otklanjanju nezakonitosti u radu zoohigijena, te i samih službi lokalne samouprave, ne postupa po prijavama, a i kad postupa očigledne nezakonitosti ne konstatuje i vrši neprimeren pritisak na udruženja da ne podnose prijave.

Jedan od takvih pritisaka je i nalog udruženju Link plus da plati taksu na podnet zahtev da se zabrani protivzakonito ubijanje napuštenih životinja u Zrenjaninu. Da se radi o pritisku na civilni sektor pre svega govori to što je nalog za plaćanje takse potpisala lično načelnica veterinarske inspekcije, Sanja Čelebićanin što govori o njenom ličnom interesu da se postupak ne sprovede. 

Navedena taksa nije zakonita u smislu člana 19. tačka 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama jer se radi o postupku koji se vodi po službenoj dužnosti, s obzirom da je dužnost veterinarske inspekcije da vrši nadzor nad radom zoohigijenskih službi, kao u smislu člana 19. tačka 10. Zakona jer je veterinarska inspekcija organ kojoj se podnose pritužbe u smislu nadzora nad primenom zakona.

Takođe je protivpravno upozorenje (i ono što nas najviše uznemirava) da se postupak neće sprovesti, ako se ne dostavi dolaz o plaćenoj taksi jer je članom 14. Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno da se u slučaju neplaćanja takse ista može naplatiti prinudnim putem, a nema govora o obustavi postupka, posebno u situaciji kada je veterinarska inspekcija dužna da izvrši kontrolu zakonitosti postupanja u smislu članova 78. i 79. Zakona o dobrobiti životinja. Ovo znači da ako udruženja koja se finansiraju donacijama privatnih lica koje su više nego skromne, nemaju novca da plate takse, onda se postupci utvrđivanja zakonitosti rada lokalnih samouprava neće sprovoditi.

Iznos navedene takse jeste simboličan, ali se u nalogu koji je potpisan od načelnice veterinarske inspekcije nalazi jasna poruka da Ministarstvo ne samo što ne želi da sarađuje sa civilnim sektorom nego želi da napravi pritisak da se prijave o uočenim nezakonitostima ne podnose. 

Takođe o ishodu podnetih prijava udruženja se ne obaveštavaju već sve informacije moraju da pribavljaju u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, što je takođe nedopustivo.

Naime, ovde se radi o potpunom nepostojanju civilnog dijaloga kao institucionalizovane komunikacije između organa civilnog društva i vlasti već naprotiv o pritisku da se civilna društva marginalizuju i otklone kao jedan od činilaca suštinskog nadzora nad radom kako Ministarstva tako i lokalne samouprave. Naročito jer je cilj udruženja da se reši problem napuštenih životinja, a ne da se opstruiše rad državnih organa.

Kao udruženje građana ovakvim činom organa vlasti smo duboko revoltirani jer isti govori da je namera vlasti da eliminiše civilni sektor kao polugu kontrole čime se dira u osnovna Ustavna prava i sam smisao postojanja udruženja građana kao neprofitnih civilnih organizacija, a što je za zemlju okrenutu evropskim integracijama nedopustivo. 

Molimo vas da preduzmete sve što je u vašoj naležnosti radi sprečavanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da na ovaj nedopustiv način vrši pritisak na udruženja građana.

Saopštenja

 • Neprimeren pritisak Republičke veterinarske inspekcije na udruženje LINK PLUS +

  Neprimeren pritisak Republičke veterinarske inspekcije na udruženje LINK PLUS Opširnije...
 • Osuda napada na aktivistkinje u Sarajevu: Nedopustivo je da institucije koriste nasilje u okršaju sa građanima +

  Osuda napada na aktivistkinje u Sarajevu: Nedopustivo je da institucije koriste nasilje u okršaju sa građanima Opširnije...
 • Zahtev da se spreči neracionalno trošenje budžetskih sredstava u Novom Sadu +

  Zahtev da se spreči neracionalno trošenje budžetskih sredstava u Novom Sadu Opširnije...
 • Otvoreno pismo Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo +

  Otvoreno pismo Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Opširnije...
 • U državama u kojima ne vlada zakon prava, vlada zakon linča +

  U državama u kojima ne vlada zakon prava, vlada zakon linča Opširnije...
 • Propust u kampanji informisanja o opasnostima nakon poplava +

  Propust u kampanji informisanja o opasnostima nakon poplava Opširnije...
 • Prijava protiv policijskog službenika PS Kosjerić +

  Prijava protiv policijskog službenika PS Kosjerić Opširnije...
 • Brigom o životinjama štitimo i našu decu +

  Brigom o životinjama štitimo i našu decu: Kazniti neodgovorne vlasnike i roditelje, a ne pse Opširnije...
 • Krivična prijava protiv veterinarke zbog nezakonite eutanazije +

  Krivična prijava protiv veterinarke zbog nezakonite eutanazije Opširnije...
 • Apel medijima da objektivno izveštavaju u vezi sa lisicom zaraženom besnilom +

  Apel medijima da objektivno izveštavaju u vezi sa lisicom zaraženom besnilom Opširnije...
 • 1
 • 2