Misija

Link plus je neprofitna organizacija civilnog društva koja podstiče saradnju različitih aktera u društvu radi kreiranja i sprovođenja kvalitetnih javnih politika i sistemskih rešenja problema kroz javno zastupanje, monitoring i edukaciju.

Vizija

Moderno društvo koje se zasniva na vladavini prava, odgovornosti  i znanju.

Vrednosti

Integritet, odgovornost, održivost, kontinuirano učenje, javni dijalog, jednakost svih građana i građanki pred zakonom, solidarnost.

Ciljevi

Razvoj građanskog društva zasnovan na vladavini prava, dobroj upravi i građanskoj participaciji. Jačanje demokratskih ideja i vrednosti. Učešće građana/-ki u procesu usvajanja propisa i donošenja odluka, procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika i reformi. Unapređenje slobode udruživanja i građanskog obrazovanja. Jačanje organizacija civilnog društva, naročito u procesu evropskih integracija, afirmisanje aktivizma u lokalnim zajednicama i angažovanja u organizacijama kojima je cilj demokratizacija i razvoj Srbije. Informisanje građana o političkim procesima, osnaživanje podrške javnosti procesu reforme javne uprave i evropskih integracija. Razvoj interkulturnog dijaloga i negovanje kulturne raznolikosti. Promovisanje kulture mira i nenasilnog rešavanja sukoba.

Uspostavljanje vladavine prava u Srbiji, dobra uprava, modernizacija i profesionalizacija javne uprave, odgovornost i javni integritet, dostupnost informacija, transparentnost i efikasnost u radu organa vlasti, suzbijanje korupcije. Transparentnost i uključenost građana u procese planiranja, usvajanja i realizacije budžeta, odgovornost nosilaca vlasti u upravljanju budžetskim sredstvima. Monitoring rada državnih i lokalnih organa vlasti, primene i sprovođenja propisa. Saradnja i partnerstvo javne uprave sa civilnim sektorom.

Poštovanje i zaštita ljudskih prava, uvažavanje različitosti, borba protiv predrasuda i diskriminacije. Unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina i marginalizovanih zajednica. Rodna ravnopravnost. Pomoć i zaštita položaja žena, dece, starih osoba, osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici i svih drugih vidova nasilja, mobinga, manipulacija i zloupotrebe. Rad na zaštiti i unapređenju položaja izbeglih lica, azilanata i migranata. Razvoj omladinske politike, unapređivanje položaja mladih, osnaživanje mladih za aktivno učešće u društvenim procesima.

Razvoj slobode govora i slobode medija, poštovanje profesionalnih standarda i etike novinarske profesije.

Održivi razvoj
, kao integralni ekonomski, tehnološki, kulturni i društveni razvoj usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine.

Ekonomsko osnaživanje građana/-ki i smanjenje siromaštva. Razvoj socijalnog preduzetništva. Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava, uslova života, stanovanja, zdravlja i infrastrukture.

Razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, zasnovan na principima održivog razvoja i zaštite životne sredine, razvijanje potencijala (seoskog) turizma.

Promocija, razvoj i primena visokih standarda i dobrih praksi u oblasti zaštite potrošača, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike.
   
Podizanje kapaciteta institucija lokalne samouprave za implementaciju javnih politika, stvaranje uslova za intenzivniji lokalni ekonomski razvoj.
 
Zaštita životne sredine
, zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije i u pogledu postupanja s otpadnim materijalima. Stvaranje odgovorne Srbije i šire društvene zajednice u oblasti zaštite životne sredine. Strateški pristup u borbi protiv klimatskih promena. Zaštita prirode i biološke raznovrsnosti.

Zaštita i dobrobit životinja, primena, sprovođenje i unapređivanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i dobrobiti životinja (kućnih ljubimaca i napuštenih kućnih ljubimaca, proizvodnih i radnih životinja, divljih životinja i divljih životinja u zatočeništvu, oglednih i životinja u industriji zabave). Sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca na human i održiv način.

Aktivnosti

Analiza i izrada predloga praktične politike
Kampanje i javno zastupanje
Unapređenje pravnog okvira i nadzor nad primenom zakona 
Edukacija i trening
Izdavačka delatnost
Promovisanje vrednosti i ciljeva Udruženja

Link plus
Matični broj: 28037333
PIB: 106967843
Račun: Banca Intesa 160-352823-71