Dobrobit životinja u Republici Srbiji zaštićena je zakonima i podzakonskim aktima. Republika Srbija je ratifikovala evropske konvencije koje je obavezuju da brine pre svega o zdravlju, ali i o dobrobiti životinja.

Veterinarski, fito-sanitarni i ekološki standardi, zdravlje i dobrobit životinja i bezbednost hrane nalaze se među najvažnijim temama evropskih integracija. U tom procesu srpski propisi se menjaju i dopunjuju, da bi se uskladili sa propisima Evropske unije.

O propisima EU u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja možete više da pročitate na sledećem linku: EU legislation

O zaštiti prirode i biodiverziteta u EU možete više da pročitate ovde: Biodiverzitet 

O bezbednosti hrane u EU možete da pročitate ovde: Bezbednost hrane

Propisi Republike Srbije:

  • Krivična dela protiv životne sredine
    Krivični zakonik zabranjuje zlostavljanje životinja i njihovo ubijanje koje nije u skladu sa propisima. Prevencija nasilja u društvu mora da podrazumeva i mere za prevenciju nasilja nad životinjama.
  • Zakon o javnom redu i miru, član 17. takođe zabranjuje zlostavljanje životinja (na javnom mestu), istovremeno zabranjujući i uznemiravanje i povređivanje drugog lica. 

mackaLokalne samouprave dužne su da usvoje i sprovode programe kontrole i smanjenja brojnosti napuštenih pasa i mačaka, a takođe i da odlukom regulišu način držanja i izvođenja kućnih ljubimaca. Većina lokalnih samouprava nije usvojila ove propise nakon 2009. godine i nije ih uskladila sa drugim propisima. Lokalni programi i odluke uglavnom se ne nalaze na zvaničnim internet prezentacijama gradova i opština, te je potrebno uputiti zahtev da bi se dobile kopije tih podzakonskih akata.