Ljudska prava označavaju celokupnost prava na slobodu koja pojedinac može da zahteva na osnovu svog postojanja kao čoveka i koja zajednica mora da mu pravno garantuje iz etičkih razloga. U tom smislu reč je o prirodnim, nedržavnim, urođenim ili neotuđivim pravima, kroz čije se poštovanje i obezbeđivanje legitimiše jedna politička zajednica. Postoje lična prava, politička i građanska prava, socijalna i ekonomska prava, kao i prava treće generacije.

Pregled propisa kojima su zaštićena prava građana u Republici Srbiji

USTAV REPUBLIKE SRBIJE
"Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki."

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZAŠTITI PODATKA O LIČNOSTI

POVELJA UN
(Usvojena na Konferenciji u San Francisku 25. juna 1945. godine).
Povelja UN kao svoje ciljeve postavlja očuvanje mira, unapređenje prava čoveka, ekonomski i socijalni napredak, što su pretpostavke i za ostvarenje prava deteta. Povelja ne govori o ljudskim pravima pojedinačno, nego su prava sadržana u opštijim formulacijama: u odredbama pojedinih članova može se naći osnova za postojanje zaštite svake grupe lica, a takođe i jasna poruka da diskriminacije ne sme biti.

OPŠTA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA
(Usvojena 10. decembra 1948. godine u Generalnoj skupštini UN).
Opšta deklaracija o ljudskim pravima predstavlja prvi dokument koji se posebno bavi ljudskim pravima u istoriji i osnovu za međunarodne ugovore o ljudskim pravima.

DEKLARACIJA O PRAVIMA DETETA
(Usvojena u Generalnoj skupštini UN 1959. godine).
Do donošenja Konvencije o pravima deteta Deklaracija je predstavljala jedini dokument koji se isključivo i celovito bavio pravima deteta (pravo na ime i državljanstvo, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, porodičnu i društvenu brigu i pravo na obrazovanje). Diskriminacija deteta se zabranjuje, nalaže se zaštita od svih oblika zapostavljanja, okrutnosti ili iskorišćavanja.

KONVENCIJA O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
(Usvojena u Generalnoj skupštini UN 1979. godine, a stupila je na snagu 1981. godine).
Jugoslavija je ratifikovala 1982. god. Nizom odredaba usmerenih na zaštitu žena od svih oblika diskriminacije ovaj međunarodni ugovor direktno ili indirektno štiti i prava i interese deteta. Države se obavezuju da obezbede jednak pristup školovanju i devojčicama i dečacima. U delu navedene konvencije, u kojem se obrađuju bračni i porodični odnosi, posebno se upućuje na nediskriminaciju prema ženi i ženskom detetu i na interes deteta kao prethodno pitanje u svim bračnim odnosima.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE
Usvojena u Generalnoj skupštini UN 1965. godine, a stupila je na snagu četiri godine kasnije. Jugoslavija je ratifikovala 1967. godine.

MEĐUNARODNI PAKTOVI O LJUDSKIM PRAVIMA
(Usvojeni u Generalnoj skupštini UN, 16. decembra 1966. godine, a stupili su na snagu 1976. godine).
Zajedno sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima čine korpus poznat pod nazivom Povelja o ljudskim pravima. Jugoslavija je ratifikovala oba pakta 1971. godine (Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima).

KONVENCIJA PROTIV MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NEČOVEČNIH I PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAZNI
(Usvojena 1984. godine, a stupila na snagu 1987. godine. Jugoslavija je ratifikovala 1991. godine). Zaštita fizičkog i psihičkog integriteta je apsolutno pravo koje mora biti praćeno preciznim zabranama.

KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA
(Usvojena u Generalnoj skupštini UN 20. novembra 1989. godine, a stupila je na snagu 1990, kada je ratifikovala i Jugoslavija).
Konvencija je najvažniji ugovor o pravima deteta i predstavlja prvi međunarodni instrument koji se posebno bavi decom, a koji obavezuje države članice. Uz ovu Konvenciju, 25. maja 2000. godine, usvojena su i dva opciona protokola (Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima deteta o učešċu dece u oružanim sukobima i Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima deteta o trgovini decom, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji).

PRAVILA UN O ZAŠTITI MALOLETNIKA LIŠENIH SLOBODE
(Usvojena rezolucijom Generalne skupštine UN 14. decembra 1990. godine).
Jedina svrha lišavanja slobode jeste resocijalizacija maloletnika lišenih slobode (maloletni osuđenici moraju se odvojiti od punoletnih i režim u kazneno-popravnoj ustanovi mora da uključuje vaspitne i obrazovne programe radi osposobljavanja za život na slobodi.

Videti i Pekinška pravila

UNESCO KONVENCIJA PROTIV DISKRIMINACIJE U OBRAZOVANJU
UNESCO je specijalizovana agencija UN čije su aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje mira i bezbednosti u svetu posredstvom obrazovanja, naučne i kulturne saradnje među narodima u duhu opšteg poštovanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na sve, bez razlike u pogledu rase, pola, jezika i religije. 

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA
MOR je specijalizovana agencija UN stvorena s ciljem da formuliše i štiti prava radnika (eliminacija dečjeg rada i poboljšanja uslova rada zaposlene dece kao i obezbeđivanja adekvatnog obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja dece i mladih ljudi).

KONVENCIJE SAVETA EVROPE
Evropska unija ima najrazvijeniji sistem zaštite ljudskih prava.

Dokumenta u oblasti međunarodnog privatnog prava