dunja kovacPotreba za razumevanjem ponašanja životinja danas sve više raste kako čovek teži što većoj harmonizaciji odnosa sa životinjama. Bihevioristika je naučna disciplina koja ima sposobnost da svu teoriju o ponašanju životinja prevede u praksu i time smanji konflikt između čoveka  i životinje, kao i da poveća šanse za što bolji zajednički život. Savremena svetska veterinarska praksa je inkorporirala bihevioristiku u brigu o zdravlju kućnih ljubimaca, gde doktori veterinarske medicine specijalizovani za ponašanje pasa i mačaka rade rame uz rame sa kolegama kliničarima, pružajući na taj način negu celokupnog psihofizičkog zdravlja životinja.

Opširnije...

Kontrola brojnosti populacije napuštenih pasa i mačaka predstavlja zajednički problem svih lokalnih samouprava u Srbiji. U poslednjih desetak godina ovom problemu se pridaje veći značaj i stvara se zakonski okvir za uspešno rešavanje tog problema, ali podaci o broju pasa koje zoohigijenske službe hvataju govore da se trend napuštanja pasa ne menja i da ne može da se govori o smanjenju brojnosti njihove populacije. Uzroci održavanja postojećeg stanja nalaze se u neefikasnosti dosadašnjih metoda (pre svega eutanazije napuštenih životinja), nedostatku političke volje, nepostojanju infrastrukture i obučenih kadrova, a delimično i u slabom civilnom sektoru u oblasti zaštite životinja koji karakteriše rad van bilo kakvog sistema i zakonskog okvira, nedostatak edukovanih aktivista i volonterski rad koji se svodi na zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih životinja.

Opširnije...

Zanimljiv je podatak da je 50% oštećenih, putem zahteva koji se podnose u pisanoj formi, pokazalo jedva funkcionalnu pismenost. Ova vrednost je, verovatno i veća, s obzirom da je određen broj zahtev pisan i od strane advokata. Prema podacima iznetim u Statističkom godišnjaku grada Beograda za 2011. godinu, 30% građana preko 18 godina starosti ima, u najboljem slučaju, završenu osnovnu školu. Ukoliko uporedimo opšti nivo pismenosti građana Beograda i pismenost oštećenih, jasno je da se za nadoknadu većinom javljaju ljudi niskog obrazovanja.

Opširnije...

Između krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja iz člana 269. Krivičnog zakonika, u slučaju kada je ono učinjeno na taj način što je životinja otrovana, i krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika postoje određene sličnosti. Zbog toga se često postavlja pitanje odnosa između ova dva krivična dela. Pitanje je kada će se neko lice koje je, na primer, ostavilo otrov u parku ili drugoj sličnoj javnoj površini sa namerom da taj otrov bude konzumiran od strane životinja teretiti za krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja a kada za krivično delo izazivanja opšte opasnosti.

Opširnije...

Stručni članci

 • Razlozi za izricanje malog broja osuđujućih presuda učiniocima krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja +

  Razlozi za izricanje malog broja osuđujućih presuda učiniocima krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja Opširnije...
 • Uloga civilnog sektora u povezivanju lokalnih i nacionalnih epidemioloških izazova +

  Uloga civilnog sektora u povezivanju lokalnih i nacionalnih epidemioloških izazova Opširnije...
 • Terapeutski uticaj kućnih ljubimaca na zdravlje ljudi +

  Terapeutski uticaj kućnih ljubimaca na zdravlje ljudi Opširnije...
 • Aflatoksin u hrani i hrani za životinje je ozbiljna pretnja za zdravlje +

  Aflatoksin u hrani i hrani za životinje je ozbiljna pretnja za zdravlje Opširnije...
 • Trovanje životinja –veterinarsko medicinski i krivično pravni aspekti +

  Trovanje životinja –veterinarsko medicinski i krivično pravni aspekti Opširnije...
 • Bihevioristika - uloga i značaj za veterinarsku medicinu i dobrobit životinja +

  Bihevioristika - uloga i značaj za veterinarsku medicinu i dobrobit životinja Opširnije...
 • Uključivanje životinja u programe rada sa osuđenim licima +

  Uključivanje životinja u programe rada sa osuđenim licima Opširnije...
 • Uhvati – steriliši - vrati, zadrži ili udomi +

  Uhvati – steriliši - vrati, zadrži ili udomi Opširnije...
 • Uporedna analiza odštetnih zahteva i ujeda pasa +

  Uporedna analiza odštetnih zahteva i ujeda pasa Opširnije...
 • Trovanje pasa – odnos između krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja iz člana 269. Krivičnog zakonika i krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika +

  Trovanje pasa – odnos između krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja iz člana 269. Krivičnog zakonika Opširnije...
 • 1
 • 2