Uloga civilnog sektora u povezivanju lokalnih i nacionalnih epidemioloških izazova
Veselina Radanov Pelagić 1, Nataša Vukmirović 2, Stela Strsoglavec 3, Darko Drobnjak 4, Dunja Kovač 1

 1. Fondacija za razvoj domaćinstva, Novi Sad
 2. Link, Beograd
 3. Educa humana, Beograd
 4. Kinološka akademija, Beograd

Rad je objavljen u Zborniku radova Simpozijuma 16. Epizootiološki dani Srbije

Ključne reči : organizacije civilnog društva, Vlada Republike Srbije, veterinarska politika, zdravlje životinja

Organizacije civilnog društva (OCD) imaju jednu od temeljnih uloga u razvoju Republike Srbije u poboljšanju razvoja, demokratizacije i samoorganizovanja društva. Istovremeno, društvo i Vlada pružaju podršku državi kroz svoju Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom. OCD predstavljaju korektivni faktor u reformskim procesima, koje Vlada sprovodi. Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa Vlade RS i Strategija za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, potvrđuju nameru Vlade  da podrži OCD, da uzmu aktivno učešće u postupcima donošenja propisa što podrazumeva pravovremenu dostupnost informacija, uključivanje, savetovanje i partnerstvo organizacija civilnog društva sa državnim organima. Dalje izmene pravnog okvira i podizanje kapaciteta javne uprave i civilnog društva treba da omoguće efikasnije uključivanje javnosti u proces kreiranja zakona i drugih instrumenata javnih politika u  svim fazama.

OCD imaju važnu ulogu naročito kada Vlada i privatni sektor pokazuju manju zainteresovanost za promene u razvoju, što su različite studije pokazale u svetu. Zapaženo je da širom sveta OCD pružaju podršku modernoj poljoprivredi u svim njenim sektorima, uglavnom u povećanju produktivnosti za komercijalne svrhe, u sektorima održivosti, bezbedne hrane, zdravlja  životinja i održive životne sredine. Tako su LIECA u SAD i mnoge OCD u Indiji imale značajan uspeh u upravljanju poljoprivredom, organskom poljoprivredom, zdravlju ljudi i životinja i promovisanju očuvanja vode i njenog kvaliteta.

Kad su u pitanju profesije od nacionalnog značaja, kao što je to veterinarska medicina, OCD su u razvijenom svetu i zemljama u razvoju svojim strateškim organizovanjem opredelile za rad u uključivanju u umrežavanje privatne prakse i davanju usluga, kako bi taj sektor osigurao svoju održivost. The community-based animal health workers model CBAHW je model, koji je korišćen u pružanju zdravstvenih usluga životinjama,  u reformi veterinarske službe. Postoje istraživanja o značaju modela još iz 1980 i 1990. godine. IBAR’s Community-based Animal Health and Participatory Epidemiology (CAPE) je program koji su koristile organizacije civilnog društva u afričkim zemljama i u Aziji. U toku istraživanja program  je nailazilo  na otpor zvaničnih vladinih statutarnih tela sa tvrdnjom da se pristup modela zdravstvene zaštite ne uklapa u postojeće tehničke, pravne i političke okvire.

Međutim, ovaj model je privukao pažnju civilnog sektora na svim kontinentima jer je ukazao da i ima nekoliko prednosti: da organizuje i mobiliše prikrivene pijace za zdravstvenim uslugama, olakša razvoj daljih tržišta (pijaca), promoviše protok informacija između ključnih aktera i smanjuje  ukupne transakcione troškove pružanja usluga. U više zemalja ga preporučuju kao model koji treba da integriše svoje aktivnosti u sistem formalnog pružanja zdravstvenih usluga, posebno u rasparčanim i malim gazdinstvima na velikim razdaljinama u razvijenom svetu i zemljama u razvoju.

EPIdani2014Vlada Srbije je prepoznala civilni sektor kao svog partnera, a kako ćemo da iskoristimo smernice Vlade Srbije u veoma značajnom sektoru veterinarskih politika, ostaje na nama.

Prezentacija:
Uloga civilnog sektora u povezivanju lokalnih i nacionalnih epidemioloških izazova

Stručni članci

 • Razlozi za izricanje malog broja osuđujućih presuda učiniocima krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja +

  Razlozi za izricanje malog broja osuđujućih presuda učiniocima krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja Opširnije...
 • Uloga civilnog sektora u povezivanju lokalnih i nacionalnih epidemioloških izazova +

  Uloga civilnog sektora u povezivanju lokalnih i nacionalnih epidemioloških izazova Opširnije...
 • Terapeutski uticaj kućnih ljubimaca na zdravlje ljudi +

  Terapeutski uticaj kućnih ljubimaca na zdravlje ljudi Opširnije...
 • Aflatoksin u hrani i hrani za životinje je ozbiljna pretnja za zdravlje +

  Aflatoksin u hrani i hrani za životinje je ozbiljna pretnja za zdravlje Opširnije...
 • Trovanje životinja –veterinarsko medicinski i krivično pravni aspekti +

  Trovanje životinja –veterinarsko medicinski i krivično pravni aspekti Opširnije...
 • Bihevioristika - uloga i značaj za veterinarsku medicinu i dobrobit životinja +

  Bihevioristika - uloga i značaj za veterinarsku medicinu i dobrobit životinja Opširnije...
 • Uključivanje životinja u programe rada sa osuđenim licima +

  Uključivanje životinja u programe rada sa osuđenim licima Opširnije...
 • Uhvati – steriliši - vrati, zadrži ili udomi +

  Uhvati – steriliši - vrati, zadrži ili udomi Opširnije...
 • Uporedna analiza odštetnih zahteva i ujeda pasa +

  Uporedna analiza odštetnih zahteva i ujeda pasa Opširnije...
 • Trovanje pasa – odnos između krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja iz člana 269. Krivičnog zakonika i krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika +

  Trovanje pasa – odnos između krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja iz člana 269. Krivičnog zakonika Opširnije...
 • 1
 • 2