ana_batricevic"I kod krivičnih dela i kod prekršaja kojima se povređuju i ugrožavaju životinje, snage treba usmeriti na prevenciju, odnosno na sprečavanje da do takvih dela uopšte i dođe. Zato je jako bitno da se posredstvom sistema obrazovanja, medija, društvenih, nevladinih i humanitarnih organizacija posvećenih zaštiti životinja i državnih organa, u našoj zemlji preduzmu organizovani napori na podizanju društvene svesti o dalekosežnim negativnim posledicama nedopuštenih ljudskih ponašanja prema životinjama, i  neophodnosti adekvatne i efikasne reakcije na njih. Posebno je važno javno isticati povezanost između okrutnosti prema životinjama i nasilja prema ljudima, a naročito nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja. Time bi se sprečila brojna krivična dela ali i drugi oblici devijantnih, delinkventih i socijalnopatoloških ponašanja. U tom kontekstu naglasak treba staviti i na vaspitanje dece i mladih o značaju nenasilnog odnosa prema životinjama kroz razvijanje odgovornog odnosa i empatije prema njima. Osim prema opštoj populaciji, preventivne aktivnosti treba usmeriti i na određene društvene grupe koje su zbog prirode svoje profesije ili drugih aktivnosti kojima se bave u kontaktu sa životinjama", kaže dr Ana Batrićević, naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u razgovoru za sajt udruženja Link plus.

Opširnije...